Χαριτίνη ΣάλλαΠοια η χρησιμότητα/αξία της ταχείας κυτταρολογικής εκτίμησης (ROSE) στην αίθουσα του ενδοσκοπικού υπερήχου (EUS);

Η ROSE (Rapid On Site Evaluation) είναι στην Κυτταρολογία το αντίστοιχο της ταχείας βιοψίας στην Παθολογική ανατομική και συνιστάται αποκλειστικώς για τις συμπαγείς αλλοιώσεις του παγκρέατος.
Είναι αναγκαία, γιατί μειώνει τον αριθμό των μη διαγνωστικών δειγμάτων, τον αριθμό των “περασμάτων” από την αλλοίωση, τη δυσφορία του ασθενούς και το κόστος για το σύστημα υγείας.
Στόχοι της είναι να ληφθεί επαρκές δείγμα για μία οριστική διάγνωση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εκτίμηση του διενεργούντος το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα αλλά και να προετοιμαστεί το δείγμα για βοηθητικές τεχνικές.
Η επάρκεια του δείγματος εξαρτάται από το μέγεθος και τη φύση της αλλοίωσης, τον αριθμό των “περασμάτων” και την εμπειρία του διενεργούντος την EUS-FNA (Endoscopic Ultrasound Fine Needle Aspiration)
Επισημαίνεται ότι χαμηλής κυτταρικότητος δείγματα προκύπτουν επί μικτής (συμπαγούς και κυστικής) αλλοίωσης, εκσεσημασμένης δεσμοπλαστικής αντίδρασης και νεκρωτικού υλικού.
Η Κ05Ε συμπεριλαμβάνει και τα 4 στάδια της διαγνωστικής προσέγγισης μίας παγκρεατικής αλλοίωσης:
Α) Φυσιολογικός έναντι παθολογικού παγκρεατικού ιστού.
Β) Παθολογικός παγκρεατικός ιστός έναντι “επιμόλυνσης”, τόσο από το όργανο εισόδου της βελόνης βιοψίας (στόμαχος ή δωδεκαδάκτυλο), όσο και από το παγκρεατικό παρέγχυμα.
Γ) Κατηγοριοποίηση της αλλοίωσης ως αρνητικής, θετικής, άτυπης/ύποπτης.
Δ) Ακριβής ταυτοποίηση της αλλοίωσης.
Το “Gold Standard” της RTOSE, είναι αφ’ενός μεν Ενδοεργαστηριακό (συμφωνία μεταξύ των ευρημάτων της ROSE και της τελικής κυτταρολογικής διάγνωσης) και αφ’ετέρου Διεργαστηριακό (συμφωνία μεταξύ της τελικής κυτταρολογικής και της ιστολογικής διάγνωσης).

Χαριτίνη Σάλλα, MD, ΡhD, ΜΙΑC
Διευθύντρια Κυτταρολογικού Εργαστηρίου
«ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ»

Χαριτίνη Σάλλα

Χαριτίνη Σάλλα

Χαριτίνη Σάλλα, MD, ΡhD, ΜΙΑC Διευθύντρια Κυτταρολογικού Εργαστηρίου «ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ»