Στόχος της ακτινοθεραπευτικής αγωγής είναι να πετύχει την ίαση του ασθενούς νεκρώνοντας όλα τα καρκινικά κύτταρα του συγκεκριμένου όγκου στη συγκεκριμένη περιοχή ή να καταστήσει τα κύτταρα ανήμπορα να επανακτήσουν την ικανότητα περαιτέρω κυτταρικής διαίρεσης και πολλαπλασιασμού. Στην περίπτωση αυτή η μέθοδος της ακτινοθεραπευτικής αγωγής χαρακτηρίζεται σαν ριζική ακτινοθεραπεία.

 

Όταν όμως η ακτινοθεραπεία δεν είναι δυνατόν να πετύχει την πλήρη (ριζική) εξάλειψη της νόσου λόγω της φύσεως, θέσεως και έκτασης αυτής, η μέθοδος αγωγής χαρακτηρίζεται σαν παρηγορητική ή ανακουφιστική.

Και στις δύο περιπτώσεις τόσο στην ριζική όσο και στην παρηγορητική ακτινοθεραπευτική αγωγή δεν επιτρέπεται να προκληθούν έντονες ακτινικές βλάβες στους υγιείς ιστούς γύρω από τον όγκο διότι είναι γνωστό ότι η ιοντίζουσα ακτινοβολία δρα κατά τον ίδιο τρόπο τόσο στα φυσιολογικά κύτταρα όσο και στα κακοήθη.

Τα κακοήθη κύτταρα είναι περισσότερο ευάλωτα από τα φυσιολογικά λόγω διαφορετικής ταχύτητας επαναπληθυσμού και διαφορετική τάση επιδιόρθωσης των βλαβών.

Η ακτινοθεραπεία συνδυαζόμενη με τη χειρουργική αποτελεί μία περισσότερο αποτελεσματική μέθοδο στην τοπική αντιμετώπιση των κακοήθων όγκων.

Η ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με τη χειρουργική διακρίνεται σε προεγχειρητική και μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία.

Η προεγχειρητική ακτινοθεραπεία έχει σαν στόχο να ελαττώσει το μέγεθος και την έκταση του τοπικού όγκου ώστε να καταστεί η περίπτωση χειρουργήσιμη αυξάνοντας την πιθανότητα πλήρους αφαίρεσης του όγκου.

Η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία έχει σαν στόχο να εξαλείψει τυχόν μικροσκοπικά υπολείμματα της νόσου στην περιοχή του χειρουργικού πεδίου.

Η πρόοδος της ιατρικής στον τομέα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου μαζί με το συνδυασμό των μεθόδων αγωγής, τον τεχνικό εξοπλισμό και των μοντέρνων τεχνικών της ακτινοθεραπείας θα πρέπει να τονισθεί ότι απέδωσαν καλύτερα αποτελέσματα κατά την εφαρμογή της μετεγχειρητικής ακτινοθεραπευτικής αγωγής στη ριζική αντιμετώπιση του τοπικού όγκου.

Ο συνδυασμός της ακτινοθεραπευτικής αγωγής επεκτείνεται και πέραν της χειρουργικής και σε άλλες ιατρικές ειδικότητες που ασχολούνται με τη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου όπως τη βιολογία, ακτινοβολία, παθολογοανατομία, κυτταρολογία και με την παθολογική ογκολογία ή άλλως ονομαζόμενη χημειοθεραπευτική. Έτσι με την εξέλιξη τόσο των ακτινοθεραπευτικών, των χειρουργικών τεχνικών και την πληθώρα των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων και μεθόδων εφαρμογής αναπτύχθηκαν στρατηγικές αντιμετώπισης του καρκίνου αποτελεσματικότερες και λιγότερο αναπηρικές ή τραυματικές για τους ασθενείς.

Σε αναρίθμητες περιπτώσεις ο συνδυασμός της ακτινοθεραπείας, της χειρουργικής και της χημειοθεραπείας αποβαίνει σωτήρια μέθοδος εξασφαλίζοντας τη διατήρηση του πάσχοντος οργάνου, τη λειτουργικότητα και τη ζωή ακόμα, που δεν θα ήταν εφικτό με μόνες τις θεραπευτικές αγωγές.

Κατά το συνδυασμό της ακτινοθεραπείας χημειοθεραπείας με ταυτόχρονη ή διαδοχική χορήγηση παρατηρείται αθροιστική δράση τόσο στον ακτινοβολούμενο όγκο όσο και στα συμπεριλαμβανόμενα υγιή στοιχεία στη δέσμη ακτινοβολίας.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr