Η ακτινοθεραπεία βελτιώνει διαρκώς τις θεραπευτικές εφαρμογές της, τόσο τις κλασικές όσο και τις ακτινοχειρουργικές. Το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών προς τον ασθενή για την επιτυχή αντιμετώπιση του όγκου, διασφαλίζουν μία σειρά από πρακτικές, που πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Ο έμπειρος ακτινοθεραπευτής και η υψηλή κατάρτιση όσων εμπλέκονται στη διαδικασία είναι καθοριστικής σημασίας.

Για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα:

  1. Οι ακτινοφυσικοί διενεργούν συστηματικούς περιοδικούς ποιοτικούς ελέγχους δοσιμετρικής επιβεβαίωσης των ακτινοθεραπευτικών πεδίων,  με ανιχνευτές γεωμετρικής επιβεβαίωσης και με τη μέτρηση της συνολικής ακρίβειας στόχευσης σε μοντέλα.
  2. Οι ιατροί κατά τον σχεδιασμό του πλάνου θεραπείας εντοπίζουν τις αβεβαιότητες που μπορεί να δημιουργεί η θέση του στόχου-όγκου και προσδιορίζουν τα περιθώρια, τη συσχέτιση με τα ευαίσθητα όργανα και την εκτίμηση της κίνησης του στόχου, προκειμένου η επίδρασή τους να είναι όσο το δυνατόν λιγότερη.
  3. Κατά την εκπόνηση του πλάνου θεραπείας λαμβάνονται υπόψη πέραν της αξονικής σχεδιασμού απεικονιστικές μέθοδοι όπως η Μαγνητική ποζιτρονιακή τομογραφία και πραγματοποιείται σύντηξη όλων των εικόνων. Συνεκτιμώνται η πληρότητα των οργάνων όπως για παράδειγμα της κύστης ή του εντέρου, η κίνηση της αναπνοής (εισπνοή-εκπνοή) αλλά και το πάχος των τομών της αξονικής τομογραφίας (1-3mm).
  4. Για τη βελτιστοποίηση του τελικού πλάνου συνεργάζονται ακτινοφυσικοί και ακτινοθεραπευτές, με βάση την εκτίμηση του δείκτη συμμόρφωσης της κατανομής δόσης (conformity index) αλλά και τον βαθμό αποκλιμάκωσης της δόσης από το σημείο του όγκου στις γειτονικές δομές (Gradiant index).
  5. Κατά τη χορήγηση της θεραπείας, πραγματοποιείται ποιοτικός έλεγχος της τοποθέτησης του ασθενή και επαλήθευση της ημερησίως χορηγούμενης δόσης σε επίπεδο ισοδοσιακών καμπύλων ή σε επίπεδο χάρτη δόσεων. Η απεικονιστικά καθοδηγούμενη χορήγηση θεραπείας με τεχνική IGRT (Image Guided Radiation Therapy) διασφαλίζει πλέον το βέλτιστο αποτέλεσμα.
  6. Ο ποιοτικός έλεγχος ολοκληρώνεται και πιστοποιείται με την εκτίμηση της κλινικής ακρίβειας κατά τη μεταθεραπευτική παρακολούθηση του ασθενή (follow up). Κατά τη διαδικασία αυτή οι απεικονίσεις, που πραγματοποιούνται κάθε τρεις και έξι μήνες μετά το πέρας της θεραπείας, συσχετίζονται με το αρχικό πλάνο θεραπείας και επιβεβαιώνεται το κλινικό αποτέλεσμα.
Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr